ທ່ານ ອຸດອນ ເທບວົງສາ    
    ຜູ້ອຳນວຍການ    
         

 

 

         
ທ່ານ ຄູນ ພົມມະທາ   ທ່ານ ນາງ ຈັນທະມາລາ ສຸທຳມະວົງ   ທ່ານ ອຸໄທ ຜາຫວັດສະດີ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ   ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ   ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ
ຊີ້ນຳ ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ   ຊີ້ນຳ ສົ່ງເສີມວິຊາການ   ຊີ້ນຳ ກິດຈະການນັກສຶກສາ
ແລະ ພັດທະນາຄູ