ສະຖິຕິ​ພະນັກງານ (ລັດຖະກອນຄູ ແລະ ລັດຖະກອນບໍລິຫານ)ຂອງວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ 
ແຍກຕາມເພດ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາ ໃນທ້າຍ ສົກຮຽນ 2015- 2016
ລ/ດ ວຸດທິການສຶກສາ
1 ປະຣິນຍາໂທ 27 8 19
2 ປະຣິນຍາຕີ 83 40 43
3 ຊັ້ນສູງ 21 15 6
4 ຊັ້ນກາງ 4 2 2
5 ຊັ້ນຕົ້ນ 1 0 1
ລວມ 136 65 71
              ສະຖິຕິ​ພະນັກງານ (ລັດຖະກອນຄູ ແລະ ລັດຖະກອນບໍລິຫານ) 
            ແຍກຕາມເພດ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາ ໃນທ້າຍ ສົກຮຽນ 2015- 2016
 ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ
ລ/ດ ຊື່ຫ້ອງການ ຊັ້ນຕົ້ນ ຊັ້ນກາງ ຊັ້ນສູງ ປະລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ ລວມ
1 ຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ 1 0 2 0 3 0 12 5 1 0 19 5
2 ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ             7 4 3 1 10 5
3 ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ         10 9 7 3 7 3 24 15
4 ຫ້ອງການວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ             14 6 4 1 18 7
5 ຫ້ອງການວິທະຍາສາດສັງຄົມ             9 4 1 1 10 5
6 ຫ້ອງການຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ         5 4 8 7 1 1 14 12
7 ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ             6 4 2 0 8 4
8 ຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ             8 3 4 0 12 3
9 ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ             3 2 2 1 5 3
10 ຫ້ອງການກິດຈະກຳນັກສຶກສາ     2 2 3 2 9 2 2 0 16 6
ລວມ 1 0 4 2 21 15 83 46 27 8 136 65

ຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດສົກຮຽນ 2013-2014       ດາວໂຫລດ
 
ລ/ດ ລາຍການ ຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດ  
ລວມ ຍິງ ຊາຍ  
1 ຈຳນວນຄູ-ອາຈານທັງໝົດ 89 40 49  
2 ຈຳນວນພະນັກງານບໍລິຫານທັງໝົດ 22 13 9  
  ລວມ: 111 53 58  
           
ຈຳນວນພະນັກງານໃນແຕ່ລະຫ້ອງການ
           
ລ/ດ ຊື່ຫ້ອງການ ຈຳນວນທັງໝົດ ເຮັດວຽກບໍລິຫານ
ລວມ ຍິງ ລວມ ຍິງ
1 ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ 7 2 7 2
2 ພາສາຕ່າງປະເທດ 5 3 1 0
3 ກິດຈະກຳນັກສຶກສາ 17 8 9 5
4 ສົ່ງເສີມວິຊາການ 21 14 21 14
5 ບໍລິຫານ 15 3 15 3
6 ພັດທະນາຄູ 5 3 3 2
7 ຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານ 10 2 10 2
8 ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ 8 3 1 0
9 ວິທະຍາສາດສັງຄົມ 13 7 3 1
10 ຄູປະຖົມ ແລະ ອານຸບານ 10 8 1 1
ລວມ 111 53 71 30