ຫຼັກສູດ ວິຊາຊີວະສາດ 12+4   ດາວໂຫລດ

          ໝວດວິຊາ/ ວິຊາຮຽນ ປີທີ  1 ປີທີ  2 ປີທີ  3 ປີທີ  4
ພາກຮຽນ ພາກຮຽນ ພາກຮຽນ ພາກຮຽນ
1 2 1 2 1 2 1 2
 1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                         
                   20 ໜ່ວຍກິດ
1.1     ຄອມພິວເຕີ 1, 2, 3, 4. 1(0-2-0) 1(0-2-0) 1(0-2-0) 1(0-2-0)        
                                 4(0-8-0)
1.2  ICT                      2(1-2-0)   2(1-2-0)             
1.3   ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ                    2(1-2-0)              
                                  2(1-2-0)
1.4  ພະລະສຶກສາ            3(2-2-0)   3(2-2-0)            
1.5  ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ       2(2-0-0)          
      ມໍລະດົກ                 2(2-0-0)
1.6  ພາສາລາວນຳໃຊ້        3(2-2-0) 3(2-2-0)              
1.7  ຄະນິດສາດນຳໃຊ້       3(2-2-0)   3(2-2-0)            
1.8  ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ            1(0-0-6)            
                                  1(0-0-6)             
2. ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາ                   
    ສະເພາະ           45 ໜ່ວຍກິດ
2.9  ພາສາອັງກິດ 1, 2, 3, 4,5                           2(1-2-0) 2(1-2-0) 2(1-2-0) 2(1-2-0) 2(1-2-0)      
                               10(5-10-0)
2.10 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 1, 2, 3.                      1(1-0-0) 2(2-0-0) 2(2-0-0)          
                                 5(5-0-0)
2.11 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ  2(2-0-0)   2(2-0-0)            
2.12 ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ              4(2-4-0)        
                                 4(2-4-0)
2.13 ການວິໄຈ               3(2-2-0)             3(2-2-0)   
2.14 ວັດແລະປະເມີນຜົນການສຶກສາ                        2(2-0-0)  
                                 2(2-0-0)  
2.15 ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ  2(1-2-0) 2(1-2-0)              
2.16 ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ   2(2-0-0)        2(2-0-0)        
2.17 ວິທີສອນ ຊີວະສາດ 1, 2.                            2(2-0-0) 2(0-4-0)    
                                  4(2-4-0)
2.18 ປະສົບການ 1, 2, 3                                     1(0-2-0) 1(0-2-0)  1(0-2-0)      
                                  3(0-6-0)
2.19 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 1, 2.                          2(1-2-0) 2(2-0-0)      
                                  4(3-2-0)
2.20 ບໍລິຫານການສຶກສາ    2(2-0-0)           2(2-0-0)    
2.21 ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ                     2(2-0-0)      
                                  2(2-0-0)
3. ໝວດວິຊາສະເພາະ  91 ໜ່ວຍກິດ                
ກ. ວິຊາສະເພາະ  47 ໜ່ວຍກິດ                
3.22 ວິວັດທະນາການ ແລະ ການກໍາເນີດ  3(2-2-0)              
        ສີ່ງທີ່ມີຊີວິດ            3(2-2-0)
3.23 ກາຍະວິພາກສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ         3(1-2-6)            
                                   3(1-2-6)
3.24 ຈຸລະຊີບວິທະຍາ       3(2-2-0)     3(2-2-0)          
3.25 ກາຍະວິພາກສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ                3(2-2-0)          
                                  3(2-2-0) 
3.26 ສະລິລະສາດສັດ        3(1-2-6)        3(1-2-6)        
3.27 ຊີວະ-ເຄມີ 1            2(1-2-0)       2(1-2-0)        
3.28 ກາຍະວິພາກພືດ       3(2-2-0)       3(2-2-0)        
3.29 ສະລິລະສາດພືດ       3(2-2-0)          3(2-2-0)      
3.30 ການຈັດແບ່ງພຶດ       3(2-2-0)     3(2-2-0)          
3.31 ກາຍະວິພາກຄົນ        3(2-2-0)         3(2-2-0)      
3.32 ຊີວະ-ຟິຊິກ             2(1-2-0)             2(1-2-0)  
3.33 ລະບົບນິເວດ           3(2-2-0)           3(2-2-0)    
3.34 ການຈັດແບ່ງສັດ       3(2-2-0)   3(2-2-0)              
3.35 ກໍາມະພັນວິທະຍາ     4(2-4-0)             4(2-4-0)  
3.36 ການຈັດການສີ່ງແວດລ້ວມ                            4(2-4-0)  
                                 4(2-4-0)
3.37 ຊີວະ-ເຄມີ 2          2(2-0-0)           2(2-0-0)    
ຂ. ວິຊາບັງຄັບ        33 ໜ່ວຍກິດ                
3.38 ເຄມີທົ່ວໄປ            3(2-2-0)  3(2-2-0)              
3.39 ເຄມີອົງຄະທາດ 1​.     3(1-2-6)   3(1-2-6)            
3.40 ເຄມີອົງຄະທາດ 2.    3(1-2-6)     3(1-2-6)          
3.41 ເຄມີວິເຄາະ 1.          3(1-2-6)     3(1-2-6)          
3.42 ເຄມີວິເຄາະ 2.         3(1-2-6)         3(1-2-6)      
3.43 ການຄິດໄລ່ໃນວິຊາເຄມີ 3(2-2-0)          3(2-2-0)      
3.44 ທົດລອງເຄມີ 1.        3(2-2-0)           3(2-2-0)    
3.45 ທົດລອງເຄມີ 2.   3(2-2-0)             3(2-2-0)  
3.46 ເຄມີກະສິກໍາ       2(2-0-0)             2(2-0-0)  
3.47 ເຄມີອຸດສາຫະກໍາ   2(1-0-6)               2(1-0-6)  
3.48 ເຄມີສີ່ງແວດລ້ວມ  2(1-2-0)             2(1-2-0)    
3.49 ເຄມີ-ຟິຊິກ          3(1-2-6)           3(1-2-6)    
ຄ. ການຂຽນແລະປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນ                     
                          11  ໜ່ວຍກິດ
3.50 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ (Final                  2(0-0-12)
        Report)              2(0-0-12)
3.51 ຝຶກຫັດສອນ (Teaching                 9(0-18-0)
        Practice)            9(0-18-0)
4. ໝວດວິຊາເລືອກ   04 ໜ່ວຍກິດ                
4.52 ທໍລະນີສາດ                                            4(2-2-6)    
4.53 ປະຊາກອນ ແລະ ສຸຂະແວດລ້ອມ               
        ສຶກສາ 
     ລວມ :                 160 20 22 22 20 21 22 22 11
                        (87-122-72) (12-16-0) (12-14-18) (13-14-12) (10-18-6) (14-12-6) (12-16-12) (14-14-6) (0-18-12)
ຈຳນວນວິຊາຕໍ່ພາກຮຽນ 9 10 9 9 9 9 8