ສະຖິຕິນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູທັັງໝົດແຍກຕາມເພດ ໃນທ້າຍສົກຮຽນ 2015-2016       ດາວໂຫຼດ
 ວິທະຍາໄລຄູ:_ບ້ານເກິນ____________________________
ລ/ດ ປະເພດການກໍ່ສ້າງຄູ/
ສາຍວິຊາຮຽນ
ລະບົບ ລະດັບຊັ້ນການຮຽນ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີທີ 4 ລວມທັງໝົດ
I ສ້າງຄູປະຖົມ
1 ສ້າງຄູປະຖົມ 9+3 ຊັ້ນກາງ 28 24 4 68 49 19 96 73 23
2 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+2 ຊັ້ນສູງ 30 17 13 104 68 36 134 85 49
3 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 67 38 29 67 38 29
II ສ້າງຄູອະນຸບານ
1 ສ້າງຄູອະນຸບານ     9+3 ຊັ້ນກາງ 24 24 0 27 27 0 75 75 0 126 126 0
2 ສ້າງຄູອະນຸບານ 12+2 ຊັ້ນສູງ 85 85 0 138 137 1 223 222 1
III ສ້າງຄູມັດທະຍົມຕົ້ນມ1-4
1 ສາຍຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 64 26 38 41 21 20 105 47 58
2 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 64 27 37 36 19 17 100 46 54
3 ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 28 11 17 28 11 17
4 ສາຍຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 63 38 25 39 22 17 102 60 42
5 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 67 46 21 36 23 13 103 69 34
IV ສ້າງຄູມັດທະຍົມ ມ1-7
1 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 64 35 29 29 14 15 93 49 44
2 ສາຍຄູຊີວະ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 80 45 35 29 12 17 109 57 52
3 ສາຍຄູເຄມີ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 27 12 15 27 12 15
4 ສາຍຄູຟີຊິກ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 28 6 22 28 6 22
5 ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 25 7 18 24 2 22 67 30 37 116 39 77
6 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 143 94 49 30 20 10 173 114 59
ລວມຍອດ: 451 307 144 531 360 171 468 291 177 180 96 84 1630 1054 576
ຈຳນວນນັກສຶກສາທັງໝົດມີ 1630ຍິງ 1054 ຄົນ
ສ້າງຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ ສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ສ້າງຄູພາສາອັງກິດ ສ້າງຄູວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ລວມຈຳນວນນັກສຶກສາທັງໝົດ
646 544 102 378 243 134 144 50 94 462 217 245 1630 1054 576
39,63% 23,19% 8,83% 28,35% 100%
ທິ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ທີ 1/6/2016

 

ສະຖິຕິນັກສຶກສາຄູທັງໝົດໃນສາຍອະນຸບານ-ປະຖົມ ໃນທ້າຍ ສົກຮຽນ 2015-2016
 ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ
ລ/ດ ປະເພດການກໍ່ສ້າງຄູ/
ສາຍວິຊາຮຽນ
ລະບົບ ລະດັບຊັ້ນການຮຽນ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີທີ 4 ລວມທັງໝົດ
I ສ້າງຄູປະຖົມ                                
1 ສ້າງຄູປະຖົມ 9+3 ຊັ້ນກາງ       28 24 4 68 49 19       96 73 23
2 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+2 ຊັ້ນສູງ 30 17 13 104 68 36             134 85 49
3 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+4 ປະຣິນຍາຕີ       67 38 29             67 38 29
II ສ້າງຄູອະນຸບານ                      
1 ສ້າງຄູອະນຸບານ     9+3 ຊັ້ນກາງ 24 24 0 27 27 0 75 75 0       126 126 0
2 ສ້າງຄູອະນຸບານ 12+2 ຊັ້ນສູງ 85 85 0 138 137 1             223 222 1
ລວມທັງໝົດ     139 126 13 364 294 70 143 124 19       646 544 102
ຈຳນວນນັກສຶກສາທັງໝົດມີ 1630 ຍິງ 1054 ຄົນ
ນັກສຶກສາສາຍອະນຸບານ-ປະຖົມ ລວມທັງໝົດມີ 646 ຄົນ, ຍິງ 544 ຄົນ ເທົ່າກັບ 39,63%
                                  ທີ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ວັນທີ 01/6/2016

 

ສະຖິຕິນັກສຶກສາຄູທັງໝົດສາຍວິທະຍາສາດສັງຄົມໃນ ທ້າຍ ສົກຮຽນ 2015-2016
 ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ສາຍ: ວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ລ/ດ ປະເພດການກໍ່ສ້າງຄູ/
ສາຍວິຊາຮຽນ
ລະບົບ ລະດັບຊັ້ນການຮຽນ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີທີ 4 ລວມທັງໝົດ
       
I ສ້າງຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ ມ1-4    
1 ສາຍຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ 12+4 ປະຣິນຍາຕີ             63 38 25 39 22 17 102 60 42
2 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ             67 46 21 36 23 13 103 69 34
II ສ້າງຄູມັດທະຍົມ ມ1-7                                  
1 ສາຍຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ 12+4 ປະຣິນຍາຕີ                              
2 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 143 94 49 30 20 10             173 114 59
  ລວມທັງໝົດ     143 94 49 30 20 10 130 84 46 75 45 30 378 243 135
ຈຳນວນນັກສຶກສາທັງໝົດມີ 1630 ຍິງ 1054 ຄົນ
ຈຳນວນນັກສຶກສາສາຍວິທະຍາສາດ-ສັງຄົມ ມີທັງໝົດ 378 ຄົນ ຍິງ  243 ຄົນ ເທົ່າກັບ 23,19%
                                  ທີ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ວັນທີ 1/6/2016

 

ສະຖິຕິນັກສຶກສາຄູທັງໝົດສາຍພາສາອັງກິດໃນ ທ້າຍ ສົກຮຽນ 2015-2016
 ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ສາຍ: ພາສາອັງກິດ
ລ/ດ ປະເພດການກໍ່ສ້າງຄູ/
ສາຍວິຊາຮຽນ
ລະບົບ ລະດັບຊັ້ນການຮຽນ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີທີ 4 ລວມທັງໝົດ
I ສ້າງຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ ມ1-4 12+4 ປະຣິນຍາຕີ                   28 11 17 28 11 17
II ສ້າງຄູມັດທະຍົມ ມ1-7 12+4 ປະຣິນຍາຕີ 25 7 18 24 2 22 67 30 37 116 39 77
  ລວມທັງໝົດນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ     25 7 18 24 2 22 67 30 37 28 11 17 144 50 94
                         
ຈຳນວນນັກສຶກສາທັງໝົດມີ 1630 ຍິງ 1054 ຄົນ
ນັກສຶກສາສາຍພາສາອັງກິດທັງໝົດ 144 ຄົນ, ຍິງ 50 ຄົນ ເທົ່າກັບ 8,83%

 

ສະຖິຕິນັກສຶກສາຄູທັງໝົດສາຍວິທະຍາສາດທຳມະຊາດໃນທ້າຍ ສົກຮຽນ 2015-2016
 ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ສາຍ: ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
ລ/ດ ປະເພດການກໍ່ສ້າງຄູ/
ສາຍວິຊາຮຽນ
ລະບົບ ລະດັບຊັ້ນການຮຽນ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີທີ 4 ລວມທັງໝົດ
I ສ້າງຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ ມ 1-4  
1  ສາຍຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 12+4 ປະຣິນຍາຕີ             64 26 38 41 21 20 105 47 58
2 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຣິນຍາຕີ             64 27 37 36 19 17 100 46 54
II ສ້າງຄູມັດທະຍົມ ມ1-7  
1 ສາຍຄູຄະນິດສາດ     64 35 29 29 14 15             93 49 44
2 ສາຍຄູຊີວະ 12+4 ປະຣິນຍາຕີ 80 45 35 29 12 17             109 57 52
3 ສາຍຄູເຄມີ 12+4 ປະຣິນຍາຕີ       27 12 15             27 12 15
4 ສາຍຄູຟີຊິກ 12+4 ປະຣິນຍາຕີ       28 6 22             28 6 22
ລວມຍອດ:   144 80 64 113 44 69 128 53 75 77 40 37 462 217 245
ຈຳນວນນັກສຶກສາທັງໝົດມີ 1630ຍິງ 1054 ຄົນ
ຈຳນວນນັກສຶກສາສາຍວິທະຍາສາດ-ທຳມະຊາດ ທັງໝົດ 462 ຄົນ, ຍິງ 217 ຄົນ ເທົ່າກັບ 28,35%
                                  ທີ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ວັນທີ 1/6/2016

 

ສະຖິຕິນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູທັັງໝົດມາໃນແຜນແບ່ງປັນ ໃນທ້າຍສົກຮຽນ 2015-2016
 ວິທະຍາໄລຄູ:_ບ້ານເກິນ____________________________
ລ/ດ ປະເພດການກໍ່ສ້າງຄູ/
ສາຍວິຊາຮຽນ
ລະບົບ ລະດັບຊັ້ນການຮຽນ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີທີ 4 ລວມທັງໝົດ
I ສ້າງຄູປະຖົມ  
1 ສ້າງຄູປະຖົມ 9+3 ຊັ້ນກາງ       28 24 4 68 49 19       96 73 23
2 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+2 ຊັ້ນສູງ 14 9 5 43 23 20             57 32 25
3 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ       28 15 13             28 15 13
II ສ້າງຄູອະນຸບານ  
1 ສ້າງຄູອະນຸບານ     9+3 ຊັ້ນກາງ 24 24 0 27 27 0 75 75         126 126 0
2 ສ້າງຄູອະນຸບານ 12+2 ຊັ້ນສູງ 40 40 0 56 56 0             96 96 0
III ສ້າງຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ ມ1-4  
1 ສາຍຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ             33 16 17 13 8 5 46 24 22
2 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ             34 17 17 12 8 4 46 25 21
3 ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ                   11 7 4 11 7 4
4 ສາຍຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ             27 16 11 22 10 12 49 26 23
5 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ             34 23 11 13 11 2 47 34 13
IV ສ້າງຄູມັດທະຍົມ ມ1-7  
1 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 26 14 12 14 9 5             40 23 17
2 ສາຍຄູຊີວະ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 33 24 9 13 6 7             46 30 16
3 ສາຍຄູເຄມີ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ       12 5 7             12 5 7
4 ສາຍຄູຟີຊິກ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ       13 3 10             13 3 10
5 ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 10 4 6 0 0 0 32 17 15       42 21 21
6 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 56 35 21 13 7 6             69 42 27
ລວມຍອດ:   203 150 53 247 175 72 303 213 90 71 44 27 824 582 242
ຈຳນວນນັກສຶກສາທັງໝົດມີ 1630 ຍິງ 1054 ຄົນ
              ນັກສຶກສາໃນແຜນມີທັງໝົດ 824 ຄົນ ຍິງ 582 ຄົນ ເທົ່າກັບ 50,55%
ທີ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ວັນທີ 1/6/2016

 

ສະຖິຕິນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູທັັງໝົດທີ່ເສັງເຂົ້ານອກແຜນ ໃນທ້າຍສົກຮຽນ 2015-2016
 ວິທະຍາໄລຄູ:_ບ້ານເກິນ____________________________
ລ/ດ ປະເພດການກໍ່ສ້າງຄູ/
ສາຍວິຊາຮຽນ
ລະບົບ ລະດັບຊັ້ນການຮຽນ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີທີ 4 ລວມທັງໝົດ
i ສ້າງຄູປະຖົມ  
1 ສ້າງຄູປະຖົມ 9+3 ຊັ້ນກາງ                              
2 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+2 ຊັ້ນສູງ 16 8 8 61 45 16             77 53 24
3 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ       39 23 16             39 23 16
II ສ້າງຄູອະນຸບານ  
1 ສ້າງຄູອະນຸບານ     9+3 ຊັ້ນກາງ                              
2 ສ້າງຄູອະນຸບານ 12+2 ຊັ້ນສູງ 45 45 0 82 81 1             127 126 1
III ສ້າງຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ ມ1-4  
1  ສາຍຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ             31 10 21 28 13 15 59 23 36
2 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ             30 10 20 24 11 13 54 21 33
3 ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ                   17 4 13 17 4 13
4 ສາຍຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ             36 22 14 17 12 5 53 34 19
5 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ             33 23 10 23 12 11 56 35 21
IV ສ້າງຄູມັດທະຍົມ ມ1-7  
1 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 38 21 17 15 5 10             53 26 27
2 ສາຍຄູຊີວະ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 47 21 26 16 6 10             63 27 36
3 ສາຍຄູເຄມີ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ       15 7 8             15 7 8
4 ສາຍຄູຟີຊິກ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ       15 3 12             15 3 12
5 ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 15 3 12 24 2 22 35 13 22       74 18 56
6 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 87 59 28 17 13 4             104 72 32
ລວມຍອດ:   248 157 91 284 185 99 165 78 87 109 52 57 806 472 334
ຈຳນວນນັກສຶກສາທັງໝົດມີ 1630 ຍິງ 1054 ຄົນ
ນັກສຶກສານອກແຜນທັງໝົດມີ 806 ຄົນ,ຍິງ 472 ຄົນ ເທົ່າກັບ 49,45%
ທີ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ວັນທີ 1/6/2016

 

         ສະຖິຕິນັກສຶກສານັກສຶກສາເຂົ້າໃໝ່ປີ1ທັງໝົດໃນທ້າຍ ສົກຮຽນ 2015-16
ລ/ດ ປະເພດກໍ່ສ້າງຄູສາຍລາຍວິຊາ ລະບົບ ລະດັບຊັ້ນການຮຽນ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
II ສ້າງຄູປະຖົມ          
1 ສາຍຄູປະຖົມ 12+2 ຊັ້ນສູງ 30 17 13
I ສ້າງຄູອະນຸບານ          
1 ສາຍຄູອະນຸບານ 9+3 ຊັ້ນກາງ 24 24 0
2 ສາຍຄູອະນຸບານ 12+2 ຊັ້ນສູງ 85 85 0
III ສ້າງຄູມັດທະຍົມ          
4 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 64 35 29
5 ສາຍຄູຊີວະ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 80 45 35
1 ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 25 7 18
2 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 143 94 49
ລວມ     451 307 144
ນັກສຶກສາທັງໝົດ 1 632 ຄົນ, ຍິງ 1055 ຄົນ
ນັກສຶກສາປີທີ 1 ທັງໝົດ 451 ຄົນ, ຍິງ 307 ຄົນ ເທົ່າກັບ 27,63%

 

         ສະຖິຕິນັກສຶກສານັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍທັງໝົດໃນທ້າຍສົກຮຽນ 2015-16
ລ/ດ ປະເພດກໍ່ສ້າງຄູສາຍລາຍວິຊາ ລະບົບ ລະດັບຊັ້ນການຮຽນ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
I ສ້າງຄູປະຖົມ  
1 ສາຍຄູປະຖົມ 9+3 ຊັ້ນກາງ 68 49 19
2 ສາຍຄູປະຖົມ 12+2 ຊັ້ນສູງ 104 68 36
II ສ້າງຄູອະນຸບານ  
1 ສາຍຄູອະນຸບານ 9+3 ຊັ້ນກາງ 75 75 0
2 ສາຍຄູອະນຸບານ 12+2 ຊັ້ນສູງ 138 137 1
III ສ້າງຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ ມ1-4  
1 ສາຍຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 41 21 20
2 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 36 19 17
3 ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 28 11 17
4 ສາຍຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 39 22 17
5 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 36 23 13
ລວມ     565 425 140
ນັກຮຽນທັງໝົດ 1632 ຄົນ ຍິງ 1055 ຄົນ
ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍມີ 568 ຄົນ,ຍິງ 426 ຄົນ ເທົ່າກັບ 34,80 %
ທີ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ວັນທີ 1/6/2016

 

ສະຖິຕິຊົນເຜົ່ານັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູທັັງໝົດແຍກຕາມເພດ ໃນທ້າຍ ສົກຮຽນ 2015-2016
 ວິທະຍາໄລຄູ:_ບ້ານເກິນ____________________________
ລ/ດ ປະເພດການກໍ່ສ້າງຄູ/
ສາຍວິຊາຮຽນ
ລະບົບ ລະດັບຊັ້ນການຮຽນ ເຜົ່າລາວລຸ່ມ ເຜົ່າລາວເທິງ ເຜົ່າລາວສູງ ໝວດພາສາຈີນ-ຕິເບດ ລວມທັງໝົດ
I ສ້າງຄູປະຖົມ  
1 ສ້າງຄູປະຖົມ 9+3 ຊັ້ນກາງ 55 44 11 17 11 6 24 18 6 0 0 0 96 73 23
2 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+2 ຊັ້ນສູງ 82 63 19 17 6 11 32 15 17 3 1 2 134 85 49
3 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 33 26 7 5 1 4 29 11 18 0 0 0 67 38 29
II ສ້າງຄູອະນຸບານ  
1 ສ້າງຄູອະນຸບານ     9+3 ຊັ້ນກາງ 76 76 0 14 14 0 35 35 0 1 1 0 126 126 0
2 ສ້າງຄູອະນຸບານ 12+2 ຊັ້ນສູງ 143 142 1 25 25 0 53 53 0 2 2 0 223 222 1
III ສ້າງຄູມັດທະຍົມ  
1 ສາຍຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 82 42 40 6 3 3 17 2 15 0 0 0 105 47 58
2 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 127 85 42 16 3 13 50 7 43 0 0 0 193 95 98
3 ສາຍຄູຊີວະ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 77 49 28 12 3 9 20 5 15 0 0 0 109 57 52
4 ສາຍຄູເຄມີ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 12 10 2 2 0 2 13 2 11 0 0 0 27 12 15
5 ສາຍຄູຟີຊິກ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 12 6 6 1 0 1 15 0 15 0 0 0 28 6 22
6 ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 84 44 40 15 2 13 45 4 41 0 0 0 144 50 94
7 ສາຍຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 91 55 36 6 4 2 5 1 4 0 0 0 102 60 42
8 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 206 149 57 35 19 16 35 15 20 0 0 0 276 183 93
ລວມຍອດ:   1080 791 289 171 91 80 373 168 205 6 4 2 1630 1054 576
ນັກສຶກສາທັງໝົດ ມີ 1630 ຄົນ, ຍິງ 1054
ເຜົ່າລາວລຸ່ມລວມທັງໝົດມີ  1080 ຄົນ, ຍິງ 791 ​ຄົນ ເທົ່າກັບ 66,25%
ເຜົ່າລາວເທິງລວມທັງໝົດມີ  171 ຄົນ, ຍິງ 91 ​ຄົນ ເທົ່າກັບ 10,49%
ເຜົ່າລາວສູງລວມທັງໝົດມີ 373 ຄົນ, ຍິງ 168 ຄົນ ເທົ່າກັບ 22,88 %
ໝວດພາສາຈີນຕິເບດລວມທັງໝົດມີ 6 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ ເທົ່າກັບ 0,38%
      ທີ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ວັນທີ 1/6/2016

 

ຜົນການປຽບທຽບຈຳນວນນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູທັັງໝົດແຍກຕາມເພດໃນຕົ້ນສົກຮຽນແລະ ໃນທ້າຍສົກຮຽນ 2015-2016
                                 ສະຖິຕິທ້າຍທ້າຍສົກຮຽນ 2015-2016                              ສະຖິຕິຕົ້ນສົກຮຽນ 2015-2016
ລ/ດ ປະເພດການກໍ່ສ້າງຄູ/
ສາຍວິຊາຮຽນ
ລະບົບ ລະດັບຊັ້ນການຮຽນ ລວມທັງໝົດ ລ/ດ ປະເພດການກໍ່ສ້າງຄູ/
ສາຍວິຊາຮຽນ
ລະບົບ ລະດັບຊັ້ນການຮຽນ ລວມທັງໝົດ
I ສ້າງຄູປະຖົມ     I ສ້າງຄູປະຖົມ    
1 ສ້າງຄູປະຖົມ 9+3 ຊັ້ນກາງ 96 73 23 1 ສ້າງຄູປະຖົມ 9+3 ຊັ້ນກາງ 100 75 25
2 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+2 ຊັ້ນສູງ 134 85 49 2 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+2 ຊັ້ນສູງ 135 85 50
3 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 67 38 29 3 ສ້າງຄູປະຖົມ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 68 39 29
II ສ້າງຄູອະນຸບານ   II ສ້າງຄູອະນຸບານ  
  ສ້າງຄູອະນຸບານ     9+3 ຊັ້ນກາງ 126 126 0 1 ສ້າງຄູອະນຸບານ     9+3 ຊັ້ນກາງ 127 127 0
2 ສ້າງຄູອະນຸບານ 12+2 ຊັ້ນສູງ 223 222 1 2 ສ້າງຄູອະນຸບານ 12+2 ຊັ້ນສູງ 224 223 1
III ສ້າງຄູມັດທະຍົມຕົ້ນມ1-4   III ສ້າງຄູມັດທະຍົມຕົ້ນມ1-4  
1 ສາຍຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 105 47 58 1 ສາຍຄູວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 105 47 58
2 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 100 46 54 2 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 101 46 55
3 ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 28 11 17 3 ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 28 11 17
4 ສາຍຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 102 60 42 4 ສາຍຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 102 60 42
5 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 103 69 34 5 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 103 69 34
IV ສ້າງຄູມັດທະຍົມ ມ1-7   IV ສ້າງຄູມັດທະຍົມ ມ1-7  
1 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 93 49 44 1 ສາຍຄູຄະນິດສາດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 93 49 44
2 ສາຍຄູຊີວະ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 109 57 52 2 ສາຍຄູຊີວະ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 109 57 52
3 ສາຍຄູເຄມີ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 27 12 15 3 ສາຍຄູເຄມີ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 28 13 15
4 ສາຍຄູຟີຊິກ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 28 6 22 4 ສາຍຄູຟີຊິກ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 28 6 22
5 ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 116 39 77 5 ສາຍຄູພາສາອັງກິດ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 118 40 78
6 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 173 114 59 6 ສາຍຄູພາສາລາວ 12+4 ປະຮິນຍາຕີ 177 116 61
ລວມຍອດ:   1630 1054 576 ລວມຍອດ:   1646 1063 583
ນັກຮຽນປະລະການຮຽນທັງໝົດ 16 ຄົນ, ຍິງ 9 ຄົນ ເທົ່າກັບ 0,98%  
ທິ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ທີ 1/6/2016