ສະຖິຕິນັກສຶກສາຕົ້ນສົກຮຽນ 2014 -2015                 ດາວໂຫລດ

ສະຖິຕິນັກສຶກສາທັງໝົດໃນສາຍອານຸບານ-ປະຖົມ ໃນຕົ້ນສົກຮຽນ 2014-15
ລ/ດ ສາຍຮຽນ ລະບົບ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ລວມທັງໝົດ
  ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
1 ອານຸບານ 9+3 29 29 0 75 75 0 65 65 0 169 169 0
2 ອານຸບານ 12+2 142 141 1 162 162 0 0 0 0 303 302 1
3 ປະຖົມ 9+3 30 26 4 75 54 21 56 31 25 161 111 50
4 ປະຖົມ 12+2 105 68 37 204 121 83 0 0 0 309 189 120
5 ປະຖົມ  12+4 71 42 29 0 0 0 0 0 0 71 42 29
  ລວມ 377 306 71 516 412 104 121 96 25 1,013 813 200
ສະຖິຕິນັກສຶກສາທັງໝົດໃນສາຍວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ໃນຕົ້ນສົກຮຽນ 2014-15
ລ/ດ ສາຍຮຽນ ລະບົບ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີ 4 ລວມທັງໝົດ
  ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
1 ຄະນິດສາດ 12+4 30 15 15 65 27 38 37 19 18 31 11 20 163 72 91
2 ເຄມີສາດ 12+4 28 14 14                   29 14 15
3 ຟີຊິກສາດ 12+4 29 6 23                   28 6 22
4 ຊີວະສາດ 12+4 29 12 17                   29 12 17
5 ທຳມະຊາດ 12+4 0 0 0 65 26 39 41 21 20 41 23 18 147 70 77
  ລວມ 116 47 69 130 53 77 78 40 38 72 34 38 396 174 222
ສະຖິຕິນັກສຶກສາທັງໝົດໃນສາຍວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ໃນຕົ້ນສົກຮຽນ 2013-14
ລ/ດ ສາຍຮຽນ ລະບົບ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີ 4 ລວມທັງໝົດ
  ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
1 ພາສາລາວ 12+4 31 21 10 68 47 21 38 25 13 29 17 12 166 110 56
2 ສັງຄົມ 12+4 0 0 0 63 38 25 41 23 18 45 23 22 149 84 65
  ລວມ 31 21 10 131 85 46 79 48 31 74 40 34 315 194 121
ສະຖິຕິນັກສຶກສາທັງໝົດໃນສາຍອັງກິດ ໃນຕົ້ນສົກຮຽນ 2014-15
ລ/ດ ສາຍຮຽນ ລະບົບ ປີທີ 1 ປີທີ 2 ປີທີ 3 ປີ 4 ລວມທັງໝົດ
  ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
1 ອັງກິດ 12+4 25 2 23 68 29 39 28 11 17 50 22 28 171 64 107
  ລວມ 25 2 23 68 29 39 28 11 17 50 22 28 171 62 107
                                ຈໍານວນນັກສຶກສາທັງໝົດ ໃນຕົ້ນສົກຮຽນ 2014-15     1,895 1,243 650
ສະຖິຕິນັກສຶກສານັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍທັງໝົດ ສົກ 2014-15
ລ/ດ ປະເພດກໍ່ສ້າງຄູສາຍລາຍວິຊາ ລະບົບ ລວມ ຍິງ ຊາຍ
1 ສາຍຄູອະນຸບານ     9+3 65 65 0
2 ສາຍຄູອະນຸບານ     12+2 162 162 0
3 ສາຍຄູປະຖົມ     9+3 56 31 25
4 ສາຍຄູປະຖົມ     12+2 204 121 83
6 ສາຍຄູຄະນິດສາດ     12+4 31 11 20
10 ສາຍຄູພາສາລາວ     12+4 29 17 12
11 ສາຍຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ   12+4 45 23 22
13 ສາຍຄູວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ   12+4 41 23 18
14 ພາສາອັງກິດ     12+4 50 22 28
        ລວມ 683 475 208
ສະຖິຕິພະນັກງານສົກ 2014-15
ລ/ດ   ຈຳນວນ ຍີງ ຊາຍ
1 ພະນັກງານບໍລິຫານ 22 13 9
2 ຄູສອນ   110 49 61
  ລວມ   132 62 70
ທີ່ ວ.ຄ.ກ ວັນທີ 25/11/2014