ຈຳນວນນັກສຶກສາທັງໝົດ ສົກຮຽນ 2013 - 2014     ດາວໂຫລດ      
ລ/ດ ລະຫັດສາຍ ລະຫັດຫ້ອງ ຫ້ອງ ລວມ ຍິງ ຊາຍ      
1 910 ສ້າງຄູມັດທະຍົມ 12+4, ສາຍວິຊາຄູພາສາອັງກິດ      
  60910001 ຫ້ອງ A ປີ 1 34 18 16      
  60910002 ຫ້ອງ B ປີ 1 37 13 24      
    ລວມທັງໝົດ 71 31 40      
2 207 ສາຍຄູປະຖົມ, ລະບົບ 12+2      
  60207001 ຫ້ອງ ກ ປີ 1 39 23 16      
  60207002 ຫ້ອງ ຂ ປີ 1 39 28 11      
  60207003 ຫ້ອງ ຄ ປີ 1 40 24 16      
  60207004 ຫ້ອງ ງ ປີ 1 42 26 16      
  60207005 ຫ້ອງ ຈ ປີ 1 44 19 25      
  60207006 ຫ້ອງ ກ ປີ 2 41 29 12      
  60207007 ຫ້ອງ ຂ ປີ 2 38 24 14      
  60207008 ຫ້ອງ ຄ ປີ 2 40 19 21      
  60207009 ຫ້ອງ ງ ປີ 2 40 23 17      
  60207010 ຫ້ອງ ຈ ປີ 2 31 15 16      
    ລວມທັງໝົດ 394 230 164      
3 209 ສາຍຄູປະຖົມ, ລະບົບ 9+3      
  60209001 ຫ້ອງ ກ ປີ 1 37 28 9      
  60209002 ຫ້ອງ ຂ ປີ 1 35 26 9      
  60209006 ຫ້ອງ ກ ປີ 2 28 14 14      
  60209007 ຫ້ອງ ຂ ປີ 2 27 18 9      
    ລວມທັງໝົດ 127 86 41      
4 316 ສາຍຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ 5 ສາຍ (ຄະນິດສາດ), ລະບົບ 12+4      
  60316001 ຫ້ອງ ກ ປີ 1 35 17 18      
  60316002 ຫ້ອງ ຂ ປີ 1 32 11 21      
    ລວມທັງໝົດ 67 28 39      
5 313 ສາຍຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ 5 ສາຍ (ພາສາລາວ), ລະບົບ 12+2      
  60313004 ຫ້ອງ ຂ ປີ 2 37 23 14      
    ລວມທັງໝົດ 37 23 14      
6 318 ສາຍຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ 5 ສາຍ (ພາສາລາວ), ລະບົບ 12+4      
  60318001 ຫ້ອງ ກ ປີ 1 34 24 10      
  60318002 ຫ້ອງ ຂ ປີ 1 34 23 11      
  60318016 ຫ້ອງ ກ ປີ 4 10 5 5      
    ລວມທັງໝົດ 78 52 26      
7 320 ສາຍຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ 5 ສາຍ (ພາສາອັງກິດ), ລະບົບ 12+4      
  60320011 ຫ້ອງ A ປີ 2 29 11 18      
  60320021 ຫ້ອງ A ປີ 3 25 13 12      
  60320022 ຫ້ອງ B ປີ 3 25 9 16      
  60320031 ຫ້ອງ A ປີ 4 16 7 9      
    ລວມທັງໝົດ 95 40 55      
8 317 ສາຍຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ 5 ສາຍ (ວິທະຍາສາດ), ລະບົບ 12+4      
  60317001 ຫ້ອງ ກ ປີ 1 35 16 19      
  60317002 ຫ້ອງ ຂ ປີ 1 32 10 22      
    ລວມທັງໝົດ 67 26 41      
9 314 ສາຍຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ 5 ສາຍ (ວິທະຍາສາດສັງຄົມ), ລະບົບ 12+2      
  60314003 ຫ້ອງ ກ ປີ 2 39 24 15      
    ລວມທັງໝົດ 39 24 15      
10 319 ສາຍຄູມັດທະຍົມຕົ້ນ 5 ສາຍ (ວິທະຍາສາດສັງຄົມ), ລະບົບ 12+4      
  60319001 ຫ້ອງ ກ ປີ 1 31 20 11      
  60319002 ຫ້ອງ ຂ ປີ 1 36 21 15      
  60319011 ຫ້ອງ ກ ປີ 2 40 23 17      
    ລວມທັງໝົດ 107 64 43      
11 107 ສາຍຄູອະນຸບານ, ລະບົບ 12+2      
  60107001 ຫ້ອງ ກ ປີ 1 39 39 0      
  60107002 ຫ້ອງ ຂ ປີ 1 37 37 0      
  60107003 ຫ້ອງ ຄ ປີ 1 39 39 0      
  60107004 ຫ້ອງ ງ ປີ 1 46 46 0      
  60107011 ຫ້ອງ ກ ປີ 2 42 41 1      
  60107012 ຫ້ອງ ຂ ປີ 2 37 36 1      
  60107013 ຫ້ອງ ຄ ປີ 2 38 38 0      
  60107014 ຫ້ອງ ງ ປີ 2 38 38 0      
  60107015 ຫ້ອງ ຈ ປີ 2 35 35 0      
    ລວມທັງໝົດ 351 349 2      
12 105 ສາຍຄູອະນຸບານ, ລະບົບ 9+3      
  60105001 ຫ້ອງ ກ ປີ 1 41 40 1      
  60105002 ຫ້ອງ ຂ ປີ 1 37 37 0      
  60105006 ຫ້ອງ ກ ປີ 2 33 33 0      
  60105007 ຫ້ອງ ຂ ປີ 2 33 33 0      
    ລວມທັງໝົດ 144 143 1      
  ລວມທັງໝົດ 1577 1096 481      
ຫ້ອງຮຽນທັງໝົດ: 45