ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1        ດາວໂຫລດ
 
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 0910101 ຄອມພິວເຕີ 1   1 0-2-0
2 0910102 ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ   2 1-2-0
3 0910103 ພາສາລາວນຳໃຊ້   3 2-2-0
4 0910104 Independent Learning 1   1 0-2-0
5 0910105 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 1   1 1-0-0
6 0910106 ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ   2 1-2-0
7 0910107 General English 1   2 1-2-0
8 0910108 Reading 1   2 1-2-0
9 0910109 Pronunciation 1   1 0-2-0
10 0910110 Listening   1 0-2-0
11 0910111 ການນຳໃຊ້ Software Application   3 3-0-0
ລວມ 19 10-18-0
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
 
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 0910201 ຄອມພິວເຕີ 2   1 0-2-0
2 0910202 ICT ພື້ນຖານ   2 1-2-0
3 0910203 ພະລະສຶກສາ   3 2-2-0
4 0910204 ຄະນິດສາດນຳໃຊ້   3 2-2-0
5 0910205 ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ   1 0-0-6
6 0910206 Independent Learning 2   1 0-2-0
7 0910207 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 2   2 2-0-0
8 0910208 General English 2   2 2-0-0
9 0910209 Reading 2   2 1-2-0
10 0910210 Pronunciation 2   1 0-2-0
11 0910211 ລະບົບປະຕິບັດການ   3 3-0-0
ລວມ 21 13-14-6
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
 
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 0910301 ຄອມພິວເຕີ 3   1 0-2-0
2 0910302 ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ   2 2-0-0
3 0910303 Independent Learning 3   1 0-0-4
4 0910304 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 3   2 2-0-0
5 0910305 General English 3   3 2-2-0
6 0910306 Reading 3   2 1-2-0
7 0910307 Writing Skill 1   2 1-2-0
8 0910308 ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ   3 3-0-0
9 0910309 ອັກຂະຫຼະວິທະຍາ   3 2-2-0
10 0910310 ວັດຈະນາສຶກສາລາວ   3 2-2-0
ລວມ 22 15-12-4
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
 
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 0910401 ຄອມພິວເຕີ 4   1 0-2-0
2 0910402 Independent Learning 4   1 0-0-4
3 0910403 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ   2 2-0-0
4 0910404 Curriculum Analysis   4 2-4-0
5 0910405 ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ   2 2-0-0
6 0910406 Methodology 1   2 1-2-0
7 0910407 ປະສົບການ 1   1 0-2-0
8 0910408 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 1   2 1-2-0
9 0910409 General English 4   3 2-2-0
10 0910410 Writing Skill 2   2 2-0-0
11 0910411 English Grammar 1   2 2-0-0
ລວມ 22 14-14-4
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
 
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 0910501 Phonetic   2 1-2-0
2 0910502 Methodology 2   2 1-2-0
3 0910503 ປະສົບການ 2   1 0-2-0
4 0910504 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 2   2 2-0-0
5 0910505 ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ   2 2-0-0
6 0910506 Writing Skill 3   2 1-2-0
7 0910507 English for Specific Purpose 1   2 2-0-0
8 0910508 English Grammar 2   2 2-0-0
9 0910509 ລະບົບຖານຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ   2 2-0-0
10 0910510 ການນຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການສອນ   3 2-0-4
11 0910511 ການນຳໃຊ້ Software ເພື່ອການວິໄຈ   2 2-0-0
ລວມ 22 17-8-4
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
 
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 0910601 Methodology 3   2 1-2-0
2 0910602 ປະສົບການ 3   1 0-2-0
3 0910603 ບໍລິຫານການສຶກສາ   2 2-0-0
4 0910604 Literature 1   2 2-0-0
5 0910605 English for Specific Purpose 2   2 2-0-0
6 0910606 Translation 1   1 0-2-0
7 0910607 English Grammar 3   2 2-0-0
8 0910608 ລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນສຳພັນ   3 1-4-0
9 0910609 ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີ   3 2-2-0
10 0910610 ການຮຽນແບບອີເລັກໂຕນິກ / ກົດໝາຍ   4 2-2-6
ລວມ 22 14-14-6
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
 
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 0910701 ການວິໄຈ   3 2-2-0
2 0910702 ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ   2 2-0-0
3 0910703 Methodology 4   2 1-2-0
4 0910704 Literature 2   2 2-0-0
5 0910705 English for Specific Purpose 3   2 2-0-0
6 0910706 Translation 2   1 0-2-0
7 0910707 Presentation Skills   4 2-4-0
8 0910708 ອິນເຕີເນັດ   2 1-2-0
9 0910709 ຄອມພິວເຕີຊ່ວຍສອນ   3 3-0-0
ລວມ 21 15-12-0
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
 
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
1 0910801 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ Final Report 2 0-0-12
2 0910802 ຝຶກຫັດສອນ Teaching Practice 9 0-18-0
ລວມ 11 0-18-12