ວິໄສທັດ ( Vision)

          ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຈິງ ພັດທະນາແນວຄິດສ້າງສັນ ມີຄວາມທັນສະ​ໄໝ ສະໜອງການສຶກສາ ການຄົ້ນຄວ້າ ວິໄຈ ບໍລິການວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານ ໃນລະດັບສູງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ມີຄວາມເປັນເລີດວິຊາ ຊີວະສາດ ແລະ ພາສາລາວ  ເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

Bankeun Teacher Training College is an educational institution that promotes learning to develop creative thinking as well as provides advanced education, research, and advances students to a high level of the technical quality standards through excellence in biology and Lao language learning with the domestic and international Community

ພາລະກິດ  (Mission )

  • ສະຖາບັນການສຶກສາຄູມີພາລະບົດບາດກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູອະນຸບານ, ຄູປະຖົມ, ຄູມັດທະຍົມ ໃນລະດັບຊັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕາມ 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ.
  • ສ້າງໃຫ້ສະຖາບັນເປັນສູນທີ່ຖືກຍອມຮັບໃນຄວາມເປັນເລີດໃນຂົງເຂດສາຂາວິຊາຊີວະສາດແລະ ສາຂາວິຊາພາສາລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນຄູມືອາຊີບ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
  • ພັດທະນາໃຫ້ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ຮູ້ຈິງສ້າງສັນທັນສະ​ໄໝ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງ.
  • ພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາ ການຄົ້ນຄວ້າ ວິໄຈບໍລິການວິຊາການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບມາດຕະຖານໃນລະດັບສູງ
  • ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

ເປົ້າໝາຍ:  ( GOAL )

  • ພັດ​ທະ​ນາ​ຄູ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງກັບ​ມາດຕະຖານ​ຕໍ່າ​ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ສູງ, ຜະລິດ​ຄູ​ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບສອນແລະ ແກ້​ບັນຫາ ​ແລະ ສ້າງ​ນະ​ວັດຕະ​ກໍາ​ສິ່ງ​​ໃໝ່ໆໄດ້.
  • ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຮູ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະ​ໄໝ.
  • ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາການບໍລິຫານ ການເຮັດວຽກ ການສິດສອນ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິ​ໄຈ
  • ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບມາດຕະຖານໃນລະດັບສູງກາຍ​ເປັນມືອາຊີບ.
  • ສ້າງ​ໃຫ້​ນັກຮຽນມີນ້ຳ​ໃຈ​ຮັກ​ຊາດ, ຮັກການຮຽນ, ມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.