ວິໄສທັດ ( Vision)

         ສົ່ງເສີມການສຶກສາ  ພັດທະນາແນວຄິດສ້າງສັນ  ທັນສະໄໝ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ມີຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

To Develop Creative Thinking for the Modernization and to Forward Research Conduction to Quality Standards Associated with the Domestic and International Community

ພາລະກິດ  (Mission )​​   ​​​​

+ ສະຖາບັນການສຶກສາຄູມີພາລະບົດບາດກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູອະນຸບານ, ຄູປະຖົມ, ຄູມັດທະຍົມ ໃນລະດັບຊັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຕາມ 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກ.

+ ສ້າງໃຫ້ສະຖາບັນເປັນສູນທີ່ຖືກຍອມຮັບໃນຄວາມເປັນເລີດໃນຂົງເຂດສາຂາວິຊາຊີວະສາດແລະ ສາຂາວິຊາພາສາລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນຄູມືອາຊີບ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ

ເປົ້າໝາຍ:  ( GOAL )

+ ພັດ​ທະ​ນາ​ຄູ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງກັບ​ມາດຕະຖານ​ຕໍ່າ​ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນ​ສູງ, ຜະລິດ​ຄູ​ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຮູ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະ​ໄໝມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບສອນ ແລະ ແກ້​ບັນຫາ ​ແລະ ສ້າງ​ນະ​ວັດຕະ​ກໍາ​ສິ່ງ​​ໃໝ່ໆໄດ້.

+ ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຮູ້ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະ​

+ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາການບໍລິຫານ ການເຮັດວຽກ ການສິດສອນ ແລະ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິ​ໄຈໃຫ້ມີຄຸນນະພາບມາດຕະຖານໃນລະດັບສູງກາຍ​ເປັນມືອາຊີບ.

+ ສ້າງ​ໃຫ້​ນັກຮຽນມີນ້ຳ​ໃຈ​ຮັກ​ຊາດ, ຮັກການຮຽນ, ມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ