ຜູ້ວິໄຈ

ຫົວຂໍ້ວິໄຈ  
  1. Experimental study on Mastery learning model in Teaching Chemistry

ເບີ່ງບົດວິໃຈ

ດາວໂຫລດ

  2. Experiment Study on Teaching Sciences through Inquiry Based on lesson Integrated with Questioning Method in Secondary School
Thavone

ປັບປຸງການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ສື່ປະກອບ ການຮຽນ-ການສອນ ກອນສັບພະສອດ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຜົນການຮຽນດີຂຶ້ນ

 

 

 

ບົດວິໄຈ

(ຈະເບີ່ງໄດ້ລະອຽດໃນຄອມພິວເຕີ)