ເອກະສານປະກອບການຂໍຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ pdf / word

ເອກະສານແນະນຳການຂໍຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ (ເອກະສານ 1 / ເອກະສານ 2 / ເອກະສານ 3 / ເອກະສານ 4 / ເອກະສານ 5 / ເອກະສານ 6

ເອກະສານ 7)

ຕົວຢ່າງເອກະສານປະກອບການຂໍຕຳແໜ່ງວິຊາການ (ອາຈານ ພຸດທະດາ ຫຼ້າວິໄລແສງ) ດາວໂຫຼດ