ຄະນະບໍລິຫານງານ

   
 
   

ຜູ້ອໍານວຍການ

 
   

ທ່ານ ນາງ ຈັນທະມາລາ ສຸທຳມະວົງ

ຊີ້ນຳລວມ

ລົງເລິກວຽກງານບໍລິຫານ-ການເງິນ ແລະ ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ

 
         
 
 
ທ່ານ ຄູນ ພົມມະທາ
 
ທ່ານ ອຸໄທ ຜາຫວັດສະດ
 
ທ່ານ ປະຢັດ ລັດຕະນາ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ຊີ້ນຳວຽກງານວັດຜົນປະເມີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາຄູ

 

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ຊີ້ນຳວຽກງານສົ່ງເສີມວິຊາການ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ຊີ້ນຳວຽກງານກິດຈະການນັກສຶກສາ