<= ກັບຄືນ

   
ສາຍວິຊາ: ອະນຸບານ 12+4 ຫຼັກສູດລະອຽດ ດາວໂຫຼດ

 

ໂຄງ​ສ້າງ​ຫລັກສູດ​ສ້າງ​ຄູ​ລະດັບ​ປະລິນຍາ​ຕີ​ສາຍ​ຄູ​ອະນຸບານ

ໜ່ວຍ​ກິດ​ລວມມີ 148 ໜ່ວຍ​ກິດ ​ເທົ່າ​ກັບ 3,392 ຊົ່ວ​ໂມງ

 

ໝວດ​ວິຊາ​ຮຽນ

ໜ່ວຍ​ກິດ​

ປີທີ1

ປີ​ທີ2

ປີທີ 3

ປີ​ທີ 4

 

ລວມ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

I. ໝວດວິຊາ​ຄວາມ​ຮູ້​ທົ່ວ​ໄປ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       .ຄວາມ​ຮູ້​ພຶ້ນຖານຄອມ​ພິວ​ເຕີ

4(0-8-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

 

 

 

 

2.   ICT

2(1-2-0)

 

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

3.   ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

2(1-2-0)

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

4.   ພະລະສຶກສາ

3(2-2-0)

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

5.   ວັດທະນະທຳສັງຄົມລາວ ແລະອາຊຽນ     

2(2-0-0)

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

6.   ພາສາ​ລາວນຳ​ໃຊ້

3(2-2-0)

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

7.   ຄະນິດສາດ​ນຳ​ໃຊ້

3(2-2-0)          

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

8.   ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ     

1(0-0-6)

 

1(0-0-6)

 

 

 

 

 

 

ລວມ

20(10-18-6)

9(5-8-0)

7(3-6-6)

1(0-2-0)

3(2-2-0)

 

 

 

 

II.ໝວດ​ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ 

2(2-0-0)

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

 

 

10. ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ 

2(2-0-0)

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

 

11. ຈິດຕະວິທະຍາການ​ສຶກສາ

2(2-0-0)

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

12. ຈິດຕະວິທະຍາຄອບຄົວ

2(2-0-0)    

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

 

13. ພັດທະນາການເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

2(2-0-0)

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

14. ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ

2(2-0-0)

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

 

 

15. ວິທະຍາສາດການເມືອງ

2(2-0-0)

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

 

 

16. ການຮຽນຮ່ວມ

2(2-0-0)

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

 

17. ວິ​​ໄຈພາກປະຕິບັດ

2(1-2-0)

 

 

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

18.   ພາສາ​ອັງກິດ

8(4-8-0)

2(1-2-0 )

2(1-2-0 )

2(1-2-0)

2(1-2-0 )

 

 

 

 

19. ປະເມີນ​​ການສຶກສາ

2(2-0-0)        

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

 

 

20. ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

2(2-0-0)        

 

2(2-0-0)        

 

 

 

 

 

 

21. ການຈັດສະພາບແວດລ້ອມສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ                    

2(1-2-0)

 

 

 

2(1-2-0)

 

 

 

 

22. ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 1,2

4(2-4-0)

2(1-2-0)

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

23. ການ​​ຫຼິ້ນສຳລັບເດັກ 

2(1-2-0)

 

 

 

2(1-2-0)

 

 

 

 

24. ຄຸນສົມບັດສຶກສາ    (ລວມ)

2(2-0-0)

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

ລວມ

40(31-18-0)

12(10-4-0)

12(10-4-0)

8(6-4-0)

8(5-6-0)

 

 

 

 

III.ໝວດ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ເສີມສ້າງທັກສະຊີວິດແລະຄຸນນະພາບຊີວິດ

2(2-0-0)

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

26. ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະການສຶກສາສະພາບແວດລ້ອມ     

2(1-2-0)

 

 

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

27. ການບໍລິຫານການສຶກສາສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

2(1-2-0)

 

 

 

2(1-2-0)

 

 

 

 

28. ການນຳໃຊ້ສື່ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

2(1-2-0)

 

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

29. ຄະນິດສາດສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

30. ພາສາຕ່າງປະເທດສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

 

31. ພາສາລາວສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

3(2-2-0)

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

32. ວັນນະຄະດີສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

3(1-4-0)

 

 

 

 

3(1-4-0)

 

 

 

33. ສິລະປະດົນຕີສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

3(2-2-0)

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

34. ຟ້ອນສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

3(1-4-0)

 

 

 

 

3(1-4-0)

 

 

35. ສຸຂະສຶກສາສຳລັບ​​ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

3(1-4-0)

 

 

3(1-4-0)

 

 

 

 

 

36.   ສິລະ​ປະ​ສ້າງສັນ​ສຳ​ລັບ​ເດັກ​ກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ

2(0-4-0)

 

 

2(0-4-0)

 

 

 

 

 

37. ກິລາກາຍຍະກຳສຳລັບເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

3(1-4-0)

 

 

 

 

3(1-4-0)

 

 

 

38. ຫຼັກສູດແລະແຜນການລ້ຽງດູ​-ສຶກສາອົບຮົມເດັກອາຍຸ​ 3​ເດືອນ - 36 ເດືອນ

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

 

39.   ວິ​​ໄຈ​ການ​ສຶກສາ​ເດັກ​ກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

 

40. ສື່​ການຮຽນ-ການ​ສອນ​ສຳລັບ​ເດັກ​ກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ

2(1-2-0)

 

 

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

41.   ສິລະ​ປະ​ສ້າງສັນ

3(1-4-0)

 

 

3(1-4-0)

 

 

 

 

 

42. ຫຼັກສູດ ແລະແຜນຈັດປະສົບການ3-6ປີ

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

 

43. ຫຼັກສູດ ແລະແຜນຈັດປະສົບການຂອງຫ້ອງກຽມປະຖົມ

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

 

 

44.   ການເສີມສ້າງສະມັດຕະພາບສຳລັບຄູລ້ຽງເດັກກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ

2(2-0-0)

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

45. ການພັດທະນາ ແລະການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

 3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

46. ການວັດແລະປະເມີນຜົນພັດທະນາການເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

47. ນະວັດຕະກຳການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

​2(2-0-0)

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

48. ການຈັດປະສົບການຮຽນ​ຮູ້ກິດຈະ​ກຳ​ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະຈັງຫວະ

3(1-4-0)

 

 

 

 

 

 

3(1-4-0)

 

49. ການຈັດປະສົບການຮຽນ​ຮູ້ກິດຈະກຳໃນວົງມົນ

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

50. ການຈັດປະສົບການຮຽນ​ຮູ້ກິດຈະກຳສິລະປະ​ສ້າງສັນ

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

51. ການຈັດປະສົບການຮຽນ​ຮູ້ກິດຈະກຳການ​ຫຼິ້ນ​ກາງ​ແຈ້​ງ

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

52. ການຈັດປະສົບການຮຽນ​ຮູ້ກິດຈະກຳ​ເກມການ​ສຶກສາ

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

53. ການຈັດປະສົບການຮຽນ​ຮູ້ກິດຈະກຳການຫຼິ້ນ​ຕາມ​ມຸມ

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

54. ປະສົບການ 1,2,3

4(1-6-0)

 

 

 

1(1-0-0)

1(0-2-0)

2(0-4-0)

 

 

55. ເຝຶກຫັດສອນ

8(0-16-24)

 

 

 

 

 

 

 

8(0-16-24)

56. ປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນ

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

2(1-2-0)

ລວມ

 

84(39-90-24)

 

2(1-2-0)

12(4-16-0)

8(6-4-0)

20(11-18-0)

18(9-18-0)

14(7-14-0)

10(1-18-24)

IV.ໝວດ​ວິຊາ​ເລືອກ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. ສິລະປະດົນຕີ ແລະຟ້ອນ

 

 

 

 

 

 

 

4(2-4-0)

 

58. ນິທານ ແລະລະຄອນ

 

 

 

 

 

 

 

 

59. ກາຍຍະກຳສຳລັບເດັກ

 

 

 

 

 

 

 

 

ລວມ

4(2-4-0)

 

 

 

 

 

 

 

 

ລວມໜ່ວຍ​ກິດ​ທັງ​ໝົດ

148(82-130-30)

21(15-12-)

21(14-12-6)

21(10-22-0)

19 (13-12-0)

20(11-18-0)

18(9-18-0)

18(9-18-0)

10(1-18-24)