ສາຍວິຊາ: ຄູພາສາອັງກິດ ຫຼັກສູດລະອຽດ ດາວໂຫຼດ

ໜ່ວຍກິດລວມ ໝົດຫຼັກສູດ  160 ໜ່ວຍກິດ

ໂດຍມີສັດສ່ວນໜ່ວຍກິດແຕ່ລະໝວດວິຊາມີດັ່ງນີ້

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                  20 ໜ່ວຍກິດ  = (12.5%)

ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ           45 ໜ່ວຍກິດ  = (28.125%)

ໝວດວິຊາສະເພາະ                     91 ໜ່ວຍກິດ  = (56.875%)

ໝວດວິຊາເລືອກ                             4 ໜ່ວຍກິດ  = (2.5%)

ໝວດວິຊາ/ ວິຊາຮຽນ

ປີທີ  1

ປີທີ 2

ປີທີ 3

ປີທີ 4

ພາກຮຽນ

ພາກຮຽນ

ພາກຮຽນ

ພາກຮຽນ

1

2

1

2

1

2

1

2

1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ   20 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1    ຄອມພິວເຕີ 1, 2, 3,4.                                     

               4(0-8-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

 

 

 

 

1.2  ICT         2(1-2-0)

 

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

1.3 ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ          2(1-2-0)

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ພະລະສຶກສາ 3(2-2-0)

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

1.5 ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ

                     2(2-0-0)

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

1.6 ພາສາລາວນຳໃຊ້

                     3(2-2-0)

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

1.7 ຄະນິດສາດນຳໃຊ້

                     3(2-2-0)

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

1.8 ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ     1(0-0-6)            

 

1(0-0-6)

 

 

 

 

 

 

2. ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ   45 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9  ທັກສະການຮຽນ

1, 2, 3, 4.       4(0-4-8)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

1(0-0-4)

1(0-0-4)

 

 

 

 

2.10 Phonetic 2(1-2-0)

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

 

 

2.11 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 1, 2, 3.           5(5-0-0)

1(1-0-0)

2(2-0-0)

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

2.12 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ                        

                     2(2-0-0)

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

2.13 ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ      4(2-4-0)

 

 

 

4(2-4-0)

 

 

 

 

2.14 ວິໄຈ ແລະແນະນໍາການຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ    3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

2.15 ວັດແລະປະເມີນຜົນການສຶກສາ         2(2-0-0) 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

2.16 ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ                     

                     2(1-2-0)

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

2.17 ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ                       

                     2(2-0-0)

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

2.18 ວິທີສອນວິຊາພາສາອັງກິດ1, 2,3, 4. 8(4-8-0)

 

 

 

2(1-2-0)

2(1-2-0)

2(1-2-0)

2(1-2-0)

 

2.19 ປະສົບການ 1, 2, 3.                        

                     3(0-6-0)

 

 

 

1(0-2-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

 

 

2.20 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 1,2.                     

                     4(3-2-0)

 

 

 

2(1-2-0)

2(2-0-0)

 

 

 

2.21 ບໍລິຫານການສຶກສາ   

                     2(2-0-0)

 

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

2.22 ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ     2(2-0-0)

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

3.  ໝວດວິຊາສະເພາະ              

     91  ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

ກ. ວິຊາສະເພາະ  

    47 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.23 General English 1,  2,  3, 4.   10(7-6-0)

2(1-2-0)

2(2-0-0)

3(2-2-0)

3(2-2-0)

 

 

 

 

3.24 Reading 1, 2, 3.                         

                     6(3-6-0)

2(1-2-0)

2(1-2-0)

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

3.25 Writing 1, 2, 3.                           

                     6(4-4-0)

 

 

2(1-2-0)

2(2-0-0)

2(1-2-0)

 

 

 

3.26 Literature 1,  2.                          

                     4(4-0-0)

 

 

 

 

 

2(2-0-0)

2(2-0-0)

 

3.27 Pronunciation1,2.                    

                     2(0-4-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

 

 

 

 

 

 

3.28 ESP 1,  2,  3.                            

                     6(6-0-0)

 

 

 

 

2(2-0-0)

2(2-0-0)

2(2-0-0)

 

3.29 Translation 1,  2.                       

                     2(0-4-0)

 

 

 

 

 

1(0-2-0)

1(0-2-0)

 

3.30 Grammar 1,  2, 3.                     

                     6(6-0-0)

 

 

 

2(2-0-0)

2(2-0-0)

2(2-0-0)

 

 

3.31  Presentation

                     4(2-4-0)

 

 

 

 

 

 

4(2-4-0)

 

3.32  Listening1(0-2-0)

1(0-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

.  ວິຊາບັງຄັບ   

33  ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.33  ລະບົບປະຕິບັດການ

                     3(3-0-0)

 

3(3-0-0)

 

 

 

 

 

 

3.34 ການນຳໃຊ້ software Application     3(3-0-0)

3(3-0-0)

 

 

 

 

 

 

 

3.35 ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(MIS)   3(3-0-0)

 

 

3(3-0-0)

 

 

 

 

 

3.36 ລະບົບຖານຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ (DB concept)  

                     2(2-0-0)

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

3.37 ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ(DBMS)         3(1-4-0)

 

 

 

 

 

3(1-4-0)

 

 

3.38 ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ

                    3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

3.39 ອິນເຕີເນັດ (Internet)                     

                     2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

3.40 ອັກຂະຫຼະວິທະຍາ   

                     3(2-2-0)

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3.41 ວັດຈະນະສຶກສາລາວ

                     3(2-2-0)

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3.42 ການນຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການສອນ (Integrated)

                     3(2-0-4)

 

 

 

 

3(2-0-4)

 

 

 

3.43 ຄອມພິວເຕີຊ່ວຍສອນ                    

                     3(3-0-0)

 

 

 

 

 

 

3(3-0-0)

 

3.44 ການນຳໃຊ້ software ເພື່ອການວິໄຈ  2(2-0-0)

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

. ການຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນ      11 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.45 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ(Final Report)

                   2(0-0-12)

 

 

 

 

 

 

 

 

2(0-0-12)

3.46 ຝຶກຫັດສອນ   (Teaching Pratice)

                   9(0-18-0)

 

 

 

 

 

 

 

9(0-18-0)

4. ໝວດວິຊາເລືອກ

                 04 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.47  E learning      

 

 

 

 

 

4(2-2-6)

 

 

4.48  Lao law

 

 

 

 

 

 

 

ລວມ         160

              (98-110-36)

19

(10 -18-0)

21

(13-14-6)

22

(15-12-4)

22

(14-14-4)

22

(17-8-

4)

22

(14-14-6)

21

(15-12-0)

11

(0-18-12)

ຈໍານວນວິຊາຕໍ່ພາກຮຽນ

11

11

10

11

11

10

9