ສາຍວິຊາ: ຊີວະສາດ ຫຼັກສູດລະອຽດ ດາວໂຫຼດ

                               ໜ່ວຍກິດລວມທັງໝົດ 160 ໜ່ວຍກິດ ໂດຍມີສັດສ່ວນໜ່ວຍກິດແຕ່ລະໝວດວິຊາດັ່ງນີ້

                                          ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ                20 ໜ່ວຍກິດ  = (12.5%)

                                          ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ   45 ໜ່ວຍກິດ  = (28.125%)

                                          ໝວດວິຊາສະເພາະ           91 ໜ່ວຍກິດ  = (56.875%)

                                          ໝວດວິຊາເລືອກ                 4 ໜ່ວຍກິດ  = (2.5%)

 

          ໝວດວິຊາ/ ວິຊາຮຽນ

ປີທີ  1

ປີທີ  2

ປີທີ  3

ປີທີ  4

ພາກຮຽນ

ພາກຮຽນ

ພາກຮຽນ

ພາກຮຽນ

1

2

1

2

1

2

1

2

 1. ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ         

                   20 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1     ຄອມພິວເຕີ 1, 2, 3, 4.

                                 4(0-8-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

 

 

 

 

1.2  ICT                      2(1-2-0)

 

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

1.2    ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ                   

                                  2(1-2-0)

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

1.4  ພະລະສຶກສາ            3(2-2-0)

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

1.5  ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ  

      ມໍລະດົກ                 2(2-0-0)

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

1.6  ພາສາລາວນຳໃຊ້        3(2-2-0)

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

1.7  ຄະນິດສາດນຳໃຊ້       3(2-2-0)

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

1.8  ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ         

                           1(0-0-6)            

 

1(0-0-6)

 

 

 

 

 

 

2. ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາ  

    ສະເພາະ           45 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9  ພາສາອັງກິດ 1, 2, 3, 4, 5.                                

                               10(5-10-0)

2(1-2-0)

2(1-2-0)

2(1-2-0)

2(1-2-0)

2(1-2-0)

 

 

 

2.10 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 1, 2, 3.                     

                                 5(5-0-0)

1(1-0-0)

2(2-0-0)

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

2.11 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ  2(2-0-0)

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

 

2.12 ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ       

                                 4(2-4-0)

 

 

 

4(2-4-0)

 

 

 

 

2.13 ການວິໄຈ               3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

2.14 ວັດແລະປະເມີນຜົນການສຶກສາ           

                                 2(2-0-0) 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

2.15 ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ  2(1-2-0)

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

2.16 ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ   2(2-0-0)

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

2.17 ວິທີສອນ ຊີວະສາດ 1, 2.                   

                                  4(2-4-0)

 

 

 

 

2(2-0-0)

2(0-4-0)

 

 

2.18 ປະສົບການ 1, 2, 3.                                   

                                  3(0-6-0)

 

 

 

 1(0-2-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0) 

 

 

2.19 ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 1, 2.                   

                                  4(3-2-0)

 

 

 

2(1-2-0)

2(2-0-0)

 

 

 

2.20 ບໍລິຫານການສຶກສາ    2(2-0-0)

 

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

2.21 ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ            

                                  2(2-0-0)

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

3. ໝວດວິຊາສະເພາະ  91 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

ກ. ວິຊາສະເພາະ  47 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.22 ວິວັດທະນາການ ແລະ ການກໍາເນີດ

        ສີ່ງທີ່ມີຊີວິດ            3(2-2-0)

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

3.23 ກາຍະວິພາກສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ      

                                   3(1-2-6)

 

3(1-2-6)

 

 

 

 

 

 

3.24 ຈຸລະຊີບວິທະຍາ       3(2-2-0)

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3.25 ກາຍະວິພາກສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ           

                                  3(2-2-0)

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3.26 ສະລິລະສາດສັດ        3(1-2-6)

 

 

 

3(1-2-6)

 

 

 

 

3.27 ຊີວະ-ເຄມີ 1            2(1-2-0)

 

 

 

2(1-2-0)

 

 

 

 

3.28 ກາຍະວິພາກພືດ       3(2-2-0)

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

3.29 ສະລິລະສາດພືດ       3(2-2-0)

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

3.30 ການຈັດແບ່ງພຶດ       3(2-2-0)

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3.31 ກາຍະວິພາກຄົນ        3(2-2-0)

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

3.32 ຊີວະ-ຟິຊິກ             2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

3.33 ລະບົບນິເວດ           3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

3.34 ການຈັດແບ່ງສັດ       3(2-2-0) 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

3.35 ກໍາມະພັນວິທະຍາ     4(2-4-0)

 

 

 

 

 

 

4(2-4-0)

 

3.36 ການຈັດການສີ່ງແວດລ້ວມ               

                                 4(2-4-0)

 

 

 

 

 

 

4(2-4-0)

 

3.37 ຊີວະ-ເຄມີ 2          2(2-0-0)

 

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

. ວິຊາບັງຄັບ        33 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.38 ເຄມີທົ່ວໄປ            3(2-2-0)

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

3.39 ເຄມີອົງຄະທາດ 1​.     3(1-2-6)

 

3(1-2-6)

 

 

 

 

 

 

3.40 ເຄມີອົງຄະທາດ 2.    3(1-2-6)

 

 

3(1-2-6)

 

 

 

 

 

3.41 ເຄມີວິເຄາະ 1.          3(1-2-6)

 

 

3(1-2-6)

 

 

 

 

 

3.42 ເຄມີວິເຄາະ 2.         3(1-2-6)

 

 

 

 

3(1-2-6)

 

 

 

3.43 ການຄິດໄລ່ໃນວິຊາເຄມີ 3(2-2-0)

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

3.44 ທົດລອງເຄມີ 1.        3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

3.45 ທົດລອງເຄມີ 2.   3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

3.46 ເຄມີກະສິກໍາ       2(2-0-0)

 

 

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

3.47 ເຄມີອຸດສາຫະກໍາ   2(1-0-6) 

 

 

 

 

 

 

2(1-0-6)

 

3.48 ເຄມີສີ່ງແວດລ້ວມ  2(1-2-0) 

 

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

 

3.49 ເຄມີ-ຟິຊິກ          3(1-2-6)

 

 

 

 

 

3(1-2-6)

 

 

. ການຂຽນແລະປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນ     

                          11  ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ (Final   

        Report)              2(0-0-12)

 

 

 

 

 

 

 

2(0-0-12)

3.51 ຝຶກຫັດສອນ (Teaching  

        Practice)            9(0-18-0)

 

 

 

 

 

 

 

9(0-18-0)

4. ໝວດວິຊາເລືອກ   04 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.52 ທໍລະນີສາດ                                 

 

 

 

 

 

4(2-2-6)

 

 

4.53 ປະຊາກອນ ແລະ ສຸຂະແວດລ້ອມ

        ສຶກສາ

 

 

 

 

 

 

 

     ລວມ :                 160

                    (87-122-72)

20

(12-16-0)

22

(12-14-18)

22

(13-14-12)

20

(10-18-6)

21

(14-12-6)

22

(12-16-12)

22

(14-14-6)

11

(0-18-12)

ຈຳນວນວິຊາຕໍ່ພາກຮຽນ

9

10

9

9

9

9

8