<= ກັບຄືນ

   
ສາຍວິຊາ: ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຫຼັກສູດລະອຽດ ດາວໂຫຼດ

ໜ່ວຍກິດລວມໝົດຫຼັກສູດ  160 ໜ່ວຍກິດໂດຍມີສັດສ່ວນໜ່ວຍກິດແຕ່ລະໝວດວິຊາດັ່ງນີ້

ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ       20 ໜ່ວຍກິດ= (12.5%)

ໝວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ 45 ໜ່ວຍກິດ  = (28.125%)

ໝວດວິຊາສະເພາະ 91 ໜ່ວຍກິດ  = (56.875%)

ໝວດວິຊາເລືອກ     4 ໜ່ວຍກິດ  = (2.5%)

 

ໝວດວິຊາ/ ວິຊາຮຽນ

ປີທີ  1

ປີທີ2

ປີທີ3

ປີທີ 4

ພາກຮຽນ

ພາກຮຽນ

ພາກຮຽນ

ພາກຮຽນ

1

2

1

2

1

2

1

2

1.ໝວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

20 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1     ຄອມພິວເຕີ 1, 2, 3, 4.

4(0-8-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

 

 

 

 

1.2  ICT                    2(1-2-0)

 

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

1.3    ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ       

2(1-2-0)

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

1.4  ພະລະສຶກສາ           3(2-2-0)

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

1.5 ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນແລະ

ມໍລະດົກ   2(2-0-0)

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

 

 

1.6 ພາສາລາວນຳໃຊ້ 3(2-2-0)

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

1.7 ຄະນິດສາດນຳໃຊ້  3(2-2-0)

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

1.8  ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມ

      ສະຫງົບ     1(0-0-6)            

 

1(0-0-6)

 

 

 

 

 

 

2. ໝວດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານວິຊາ

ສະເພາະ45ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9  ພາສາອັງກິດ1, 2, 3, 4, 5.

10(5-10-0)

2(1-2-0)

2(1-2-0)

2(1-2-0)

2(1-2-0)

2(1-2-0)

 

 

 

2.10 ວິທະຍາສາດການເມືອງ 1, 2, 3.

5(5-0-0)

1(1-0-0)

2(2-0-0)

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

2.11 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ 2(2-0-0)

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

 

 

2.12 ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ.

ປາຍ 4(2-4-0)

 

 

 

4(2-4-0)

 

 

 

 

2.13 ວິໄຈ  3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

2.14 ວັດແລະປະເມີນຜົນການສຶກສາ       

2(2-0-0) 

 

 

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

2.15 ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ

2(1-2-0)

2(1-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

2.16 ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ2(2-0-0)

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

2.17 ວິທີສອນວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະ

ຄະດີ 4(2-4-0)

 

 

 

 

2(2-0-0)

2(0-4-0)

 

 

2.18ປະສົບການ 1, 2, 3.  3(0-6-0)

 

 

 

1(0-2-0)

1(0-2-0)

1(0-2-0)

 

 

2.19ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 1, 2.

4(3-2-0)

 

 

 

2(1-2-0)

2(2-0-0)

 

 

 

2.20ບໍລິຫານການສຶກສາ   2(2-0-0)

 

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

2.21ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ      

2(2-0-0)

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

3. ໝວດວິຊາສະເພາະ  91 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

ກ. ວິຊາສະເພາະ   45 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.22 ທິດສະດີພາສາ  4(1-2-8)

 

 

 

4(1-2-8)

 

 

 

 

3.23 ອັກຂະຫຼະວິທະຍາ   4(2-2-4)

 

 

4(2-2-4)

 

 

 

 

 

3.24 ວັດຈະນະສຶກສາລາວ  4(2-2-4)

 

 

 

 

 

 

4(2-2-4)

 

3.25 ວາກະຍະສໍາພັນ 1  3(2-2-0)

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

3.26 ວາກະຍະສໍາພັນ 2   3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

3.27 ສັນທະສິນສາດ 1   3(2-2-0)

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

3.28 ສັນທະສິນສາດ 2   4(1-4-4)

 

 

 

 

 

4(1-4-4)

 

 

3.29 ປະຫວັດຕົວອັກສອນ 3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

3.30 ພາສາລາວ 1  4(2-2-4)

4(2-2-4)

 

 

 

 

 

 

 

3.31 ພາສາລາວ 2         5(3-2-4)

 

5(3-2-4)

 

 

 

 

 

 

3.32 ພາສາບາລີ    2(0-2-4)

 

 

 

2(0-2-4)

 

 

 

 

3.33 ພາສາສັນສະກິດ 2(1-2-0)

 

 

 

 

2(1-2-0)

 

 

 

3.34 ອັກສອນທໍາ  4(2-2-4)

 

 

4(2-2-4)

 

 

 

 

 

ຂ. ວິຊາບັງຄັບ       35 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.35 ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ3(2-2-0)

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

3.36ທິດສະດີວັນນະຄະດີ3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

3.37ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ1. 2(2-0-0)

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

 

3.38 ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ22(2-0-0)

 

 

 

 

2(2-0-0)

 

 

 

3.39ວັນນະຄະດີປັດຈຸບັນ 3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

3.40 ວັນນະຄະດີອາຊຽນ1.3(2-2-0)

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3.41 ວັນນະຄະດີອາຊຽນ 2.3(2-2-0)

 

 

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

3.42 ວັນນະຄະດີເອເຊຍ 1. 3(2-2-0)

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

 

 

3.43 ວັນນະຄະດີເອເຊຍ 2.3(2-2-0)

 

 

3(2-2-0)

 

 

 

 

 

3.44 ວັນນະຄະດີຍູໂຣບ 1.  4(2-2-4)

 

 

 

 

 

4(2-2-4)

 

 

3.45 ວັນນະຄະດີຍູໂຣບ 2. 4(2-2-4)

 

 

 

 

 

 

4(2-2-4)

 

3.46 ວັນນະຄະດີກຣີກ 2(1-2-0)

 

 

 

2(1-2-0)

 

 

 

 

. ການຂຽນແລະປ້ອງກັນບົດຈົບຊັ້ນ

11 ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.47ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ (Final

Report)  2(0-0-12)

 

 

 

 

 

 

 

2(0-0-12)

3.48 ຝຶກຫັດສອນ (Teaching

Practice) 9(0-18-0)

 

 

 

 

 

 

 

9(0-18-0)

4. ໝວດວິຊາເລືອກ 04  ໜ່ວຍກິດ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.49ຫັດແຕ່ງ

 

 

 

 

 

 

4(2-2-6)

 

 

 

4.50 ການຂຽນບົດວິຊາການ

 

 

 

 

 

 

 

4.51 ໄວຍາກອນລາວ

 

 

 

 

 

 

 

ລວມ160

(87-116-68)

21

(12-16-4)

21

(13-12-10)

21

(13-12-8)

22

(10-18-12)

22

(16-12-0)

20

(9-16-14)

22

(14-12-8)

11

(0-18-12)

ຈຳນວນວິຊາຕໍ່ພາກຮຽນ

9

9

8

10

10

7

7