<= ກັບຄືນ

   
ສາຍວິຊາ: ປະຖົມ 12+4 ຫຼັກສູດລະອຽດ ດາວໂຫຼດ

 

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມລະດັບປະລິນຍາຕີ

145 ໜ່ວຍກິດ 3.376 ຊົ່ວໂມງ 

 

ພາກຮຽນ​ທີ 1 ປີ​ທີ 1

 

ພາກຮຽນ​ທີ 2 ປີ​ທີ 1

ລ/ດ

ວິຊາ​ຮຽນ

ໜ່ວຍ​ກິດ

ຊມ

 

ລ/ດ

ວິຊາ​ຮຽນ

ໜ່ວຍ​ກິດ

ຊມ

1

ຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນປະຖົມ 1

2

(1Œ2Œ2)

3

 

1

ຫຼັກສູດ​ແລະ​ການ​ສອນການ​ສຶກສານ​ອກ​ໂຮງຮຽນ

2

(1Œ2Œ2)

3

2

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເດັກປະຖົມ

3

(2Œ2Œ2)

4

 

2

ຄະນິດສາດ 2

3

(2----------,2,2)

4

3

ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ

3

(2Œ2Œ2)

4

 

3

ພາສາ​ລາວ-ວັນນະຄະດີ 2

3

(2Œ2Œ2)

4

4

ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 1

2

(1Œ2Œ2)

3

 

4

ວິທະຍາສາດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​2

2

(1Œ2Œ2)

3

5

ຄະນິດສາດ 1

2

(1Œ2Œ2)

3

 

5

ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ​2

2

(1Œ2Œ2)

3

6

ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ 1

2

(1Œ2Œ2)

3

 

6

​ພື້ນຖານວິຊາ​ຊີບ

4

(2Œ4Œ2)

6

7

ວິທະຍາສາດສັງຄົມ 1

2

(1Œ2Œ2)

3

 

7

ຫຼັກສູດ ​ແລະ​ການ​ສອນ​ປະຖົມ 2

2

(1--,2,2)

3

 8

ຄຸນສົມບັດ

 2

(1,2,2)

 3

 

 

 

 

 

 

 

ລວມ

18

(10,-------16,16)

26

 

 

츴

18

(-10Œ16Œ14)

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາກຮຽນ​ທີ 3 ປີ​ທີ 2

 

ພາກຮຽນ​ທີ 4 ປີ​ທີ 2

ລ/ດ

ວິຊາ​ຮຽນ

ໜ່ວຍ​ກິດ

ຊມ

 

ລ/ດ

ວິຊາ​ຮຽນ

ໜ່ວຍ​ກິດ

ຊມ

1

ສິລະ​ປະກໍາ

3

(2Œ2Œ2)

4

 

1

ປະຊາກອນ​ສື​ກສາ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ

4

(2Œ4Œ2)

6

2

ສິລະ​ປະ​ຟອ້ນ

3

(2Œ2Œ2)

4

 

2

ຫຼັກສູດ ​ແລະ ການ​ສອນ​ພາສາ​ລາວ 1

2

(1Œ2Œ2)

3

3

ສິລະ​ປະ​ດົນຕີ

3

(2Œ2Œ2)

4

 

3

ຫຼັກສູດ ​ແລະ ການ​ສອນ​ຄະນິດສາດ 1

2

(1Œ2Œ2)

3

4

ພະລະສຶກສາ

3

(2Œ2Œ2)

4

 

4

ຫຼັກສູດ ​ແລະ ການ​ສອນ​​ໂລກ​ອອ້ມຕົວ 1

2

(1Œ2Œ2)

3

5

¸ñ©ê½­½ê¿ສັງຄົມ쾸Œº¾§¼­

2

(1Œ2Œ2)

3

 

5

ຫຼັກສູດ ​ແລະ ການ​ສອນ​ສິລະ​ປະ​ດົນຕີ

3

(2Œ2Œ2)

4

6

ຫຼັກສູດ​ແລະ​ການ​ສອນ​ຄຸນສົມບັດ 

2

(1Œ2Œ2)

3

 

6

ຫຼັກສູດ ​ແລະ​ການ​ສອນ​ສິລະ​ປະ​ຟອ້ນ

3

(2--Œ2Œ2)

4

7

ສິລະ​ປະ​ຫັດຖະກຳ

3

(2Œ2Œ2)

4

 

7

ການ​ສຶກສາ​ຮຽນ​ຮ່ວມ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ

2

(1Œ2Œ2)

3

 

츴

19

(12Œ14Œ14)

26

 

 

츴

18

(10Œ16Œ14)

26

ພາກຮຽນ​ທີ 5 ປີ​ທີ 3

 

ພາກຮຽນ​ທີ 6 ປີ​ທີ 3

ລ/ດ

ວິຊາ​ຮຽນ

ໜ່ວຍ​ກິດ

ຊມ

 

ລ/ດ

ວິຊາ​ຮຽນ

ໜ່ວຍ​ກິດ

ຊມ

1

ຫຼັກສູດ ​ແລະ​ການ​ສອນ​ພາສາ​ລາວ 2

3

(2Œ2Œ2)

4

 

1

ການ​ວັດ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ

3

(2Œ2Œ2)

4

2

ຫຼັກສູດ ​ແລະ​ການ​ສອນ​ຄະນິດສາດ 2

3

(2Œ2Œ2)

4

 

2

ຫຼັກສູດ ​ແລະ ການ​ສອນ​ສິລະ​ປະ​ກຳ

3

(2Œ2Œ2)

4

3

ຫຼັກສູດ ​ແລະ ການ​ສອນ​ໂລກ​ອອ້ມຕົວ 2

3

(2--Œ2Œ2)

4

 

3

ຫຼັກສູ ​ແລະການ​ສອນ​ສິລະ​ປະ​ຫັດຖະກຳ

3

(2--Œ2Œ2)

4

4

ພາສາ​ອັງກິດ 1

2

(2Œ0Œ2)

2

 

4

​ພາສາ​ອັງກິດ 2

3

(2Œ2Œ2)

4

5

ປະສົບກນໃນໂຮງຮຽນ 1

2

(2,0,2)

2

 

5

ການ​ສອນ​ຫ້ອງ​ຄວບ

2

(1------Œ2Œ2)

3

6

ຫຼັກສູດ ​ແລະ​ການ​ສອນ​ພະລະສຶກສາ

3

(2Œ2Œ2)

4

 

6

ການ​ສອນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຮ່ວມ

2

(1Œ2Œ2)

3

7

ການ​ເມືອງ

4

(2,4,2)

6

 

7

ປະສົບ​ການ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ 2

1

(0Œ2Œ2)

2

 

 

 

 

 

 

 8

ນິເທດການສຶກສາ

2

(2,0,2)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

츴

20

(14Œ12Œ14)

26

 

 

츴

19

(12Œ14Œ16)

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາກຮຽນ​ທີ 7 ປີ​ທີ 4

 

ພາກຮຽນ​ທີ 8 ປີ​ທີ 4

ລ/ດ

ວິຊາ​ຮຽນ

ໜ່ວຍ​ກິດ

ຊມ

 

ລ/ດ

ວິຊາ​ຮຽນ

ໜ່ວຍ​ກິດ

ຊມ

1

ປະສົບ​ການ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ 3

1

(0Œ2Œ2)

2

 

1

À±ò¡-¹ñ©-¦º­

10

(0Œ20Œ0)

20

2

 ຄວາມ​ເປັນ​ຄູ

 2

 (2,0,2)

 2

 

2

ການ​ຂຽນ​ບົດ​ຈົບ​ຊັ້ນ

4

(0Œ8-Œ2)

8

3

I CT

4

(-----2Œ4Œ2)

6

 

3

ວິໄປະຕິບັດ 2

1

(0,2,2)

2

4

ວິຊາ​ເລືອກ​ເສລີ

4

(2Œ4Œ2)

6

 

 

 

 

 

 

5

ຫຼັກສູດ ​ແລະ ການ​ສອນ​ພາສາ​ອັງກິດອັງກິດ

3

(2-,2,2)

4

 

 

 

 

 

 

6

ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ລາວ

2

(2-,0,2)

2

 

 

 

 

 

 

7

ວິໄຈປະຕິບັດ 1

2

(1,2,2)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

츴

18

(11Œ14Œ14)

25

 

츴

15

(0-Œ28Œ2)

30