ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ

1. ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ

ມີ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ 1 ທ່ານ  ແລະ  ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ  1 ທ່ານ;  ຂຶ້ນກັບ​ການ​ຊີ້ນຳ​ຂອງ​ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ຝ່າຍວັດຜົນ-ປະ​ເມີນ​ຜົນ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຄູ ຊຶ່ງ​ມີ​ໜ່ວຍ​ງານ ແລະ ໜ້າ​ວຽກ​ດັ່ງນີ້:

1.1 ໜ່ວຍ​ງານ​ພັດທະນາຄູອະນຸບານ, ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ

  1. ຂຽນໂຄງການເຝິກອົບຮົມ
  2. ເຝິກອົບຮົມຄູເຝິກຫັດ, ຄູ​ເຝິກ ​ແລະ ຄູສຶກສານິເທດຕາມໂຄງການທີ່ອະນຸມັດ
  3. ສະຫຼູບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນການປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງ
  4. ເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາຫຼັກສູດບຳລຸງຄູ
  5. ເຂົ້າຮ່ວມກັບສູນບຳລຸງຄູ​ເພື່ອຕິດຕາມຜົນຂອງການ​ເຝິກອົບຮົມ
  6. ອອກໃບຢັ້ງຢືນການເຝິກອົບຮົມ
  7. ເກັບ​ກຳ-ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ/ຂ່າ​ວສານ

1.2 ໜ່ວຍ​ງານພັດທະນາ​ການວິໄຈພາກປະຕິບັດ

  1. ຂຽນໂຄງການ
  2. ຮ່ວມ​ກັບ​ຫ້ອງການ​ວັດ​ຜົນ-ປະ​ເມີນ​ຜົນຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມດ້ານທິດສະດີການວິໄຈໃຫ້ຄູອາຈານ
  3. ຕິດຕາມ, ກວດກາການດຳເນີນການວິໄຈຂອງຄູອາຈານ
  4. ວຽກງານບັນຊີ - ການເງິນຂອງການວິໄຈ
  5. ສະຫຼູບຖອດຖອນບົດຮຽນ
  6. ອອກໃບຢັ້ງຢືນ
  7. ເກັບ​ກຳ-ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ/ຂ່າ​ວສານ