1. ຫ້ອງການວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

*ມີ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ 1 ທ່ານ  ແລະ  ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ  1 ທ່ານ;  ຂຶ້ນກັບ​ການ​ຊີ້ນຳ​ຂອງ​ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ຝ່າຍ​ວິຊາ​ການ.

*ຫ້ອງການນີ້​ປະກອບ​ມີ 4 ໜ່ວຍ​ງານ​ຄື:

 1. ໜ່ວຍ​ງານວິຊາຄະນິດສາດ
 2. ໜ່ວຍ​ງານຟີຊິກສາດ
 3. ໜ່ວຍ​ງານເຄມີສາດ
 4. ໜ່ວຍ​ງານຊີວະສາດ

*ແຕ່ລະ​ໜ່ວຍ​ງານທີ່​ກ່າວ​ມາ​ຂ້າງ​ເທິງ​ມີໜ້າ​ວຽກດັ່ງນີ້:

   • ຈັດຕາຕະລາງສອນໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
   • ຕິດຕາມການສອນຂອງຄູອາຈານໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
   • ບັນທຶກ​ຄະ​ແນນ​ນັກຮຽນ/ນັກ​ສຶກສາ
   • ​ເຮັດ​ບັດ​ນັກຮຽນ/ນັກ​ສຶກສາ
   • ຄຸ້ມຄອງອາຈານສອນໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
   • ຈັດການຮຽນ-ການສອນ​ໃນ​ແລະນອກສະຖານທີ່ ​ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໃນ​ໜ່ວຍ​ງານ
   • ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບວິຊາ, ວາງແຜນການ ແລະ ສະຫຼູບແຜນການ
   • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໃນໜ່ວຍງານ
   • ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ - ການສອນ
   • ຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຈັດສຳມະນາພາຍໃນໜ່ວຍງານ
   • ຈັດກິດຈະກຳເສີມຫຼັກສູດຕ່າງໆ
   • ຜະລິດອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ສື່ການສອນ
   • ຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຮຽນ
   • ເກັບ​ກຳ-ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ/ຂ່າ​ວສານ

   ຍິນດີຮັບຟັງທຸກຄຳແນະນຳແລະ ຕ້ອນຮັບຕະຫຼອດເວລາ

   ຂອບໃຈ