ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ

1.1.1.   ໜ່ວຍງານເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ
1.     ສ້າງ/ພັດທະນາເຄື່ອງມືເກັບກຳຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ລາຍງານ/ແຈ້ງໃຫ້ພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ຫຼື ເກັບມ້ຽນໃນລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ສຳລັບການບໍລິຫານການສ້າງຄູ (TEMIS).
2.    ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບຫ້ອງການຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ເພື່ອເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານ ICT/IT (ແຕ່ລະຫ້ອງການມີໜ້າທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານໃຫ້ຫ້ອງການ/ໜ່ວຍງານນີ້ ຕາມກົນໄກຂອງລະບົບ TEMIS).
3.    ປະສານສົມທົບກັບພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆສຳລັດການວິໄຈ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
4.    ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານ ICT/IT ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.
5.    ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານ ICT/IT ເພື່ອພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ (Web) ຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ແລະ ທັງເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບຫ້ອງການຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ເພື່ອສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານເຂົ້າໃນເວັບໄຊທ໌ (Web) ຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.
6.    ຈັດເຝິກອົບຮົມພະນັກງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ.
1.1.2.   ໜ່ວຍງານວິໄຈ, ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ
1.     ຄັງຂໍ້ສອບ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ສອບ.
2.    ສ້າງແຜນການໃນການວິໄຈ, ຕິດຕາມ ແລະ ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ.
3.    ການກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.
4.    ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນຮ່ວມກັບຫ້ອງການຕ່າງໆ ແລະ ຮ່ວມກັບຄະນະປະເມີນຜົນພາຍນອກ.
5.    ລາຍງານການວິໄຈ, ຕິດຕາມ ແລະ ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການ, ສະພາທີ່ປຶກສາຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ແລະ ຫ້ອງການຕ່າງໆ.
6.    ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບຫ້ອງການຕ່າງໆ ໃນການສ້າງແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ.
7.    ປະສານສົມທົບກັບພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານວິໄຈ, ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.
8.    ຈັດເຝິກອົບຮົມພະນັກງານກ່ຽວກັບວຽກງານວິໄຈ, ຕິດຕາມ, ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.
1.1.3.   ໜ່ວຍງານ ICT/IT
1.     ປະສານສົມທົບກັບພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ເພື່ອສ້າງ/ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄູນນະພາບພາຍໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.
2.    ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນ ກ່ຽວກັບການນຳເອົາ ICT ເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ວຽກງານວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ, ກວດກາຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.
3.    ຮ່ວກັບໜ່ວຍງານເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ລວມທັງເຄືອຂ່າຍ LAN, Intranet, Internet.
4.    ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ ເພື່ອເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.
5.    ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ ເພື່ອພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ (Web) ແລະ ສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານເຂົ້າໃນເວັບໄຊທ໌ (Web) ຂອງໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.
6.    ປະສານສົມທົບກັບພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານICT/IT ໃນໂຮງຮຽນສ້າງຄູ.
7.    ຈັດເຝິກອົບຮົມພະນັກງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ.
8.    ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນ ICT.