ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ

 1. ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ

*ມີ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ 1 ທ່ານ  ແລະ  ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ  1 ທ່ານ;  ຂຶ້ນກັບ​ການ​ຊີ້ນຳ​ຂອງ​ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ຝ່າຍ​ວິຊາ​ການ. ​      
*ຫ້ອງການນີ້​ປະກອບ​ມີ 2 ໜ່ວຍ​ງານ​ຄື:

 1. ໜ່ວຍ​ງານວິຊາພາສາອັງກິດ
 2. ໜ່ວຍ​ງານພາສາຝຣັ່ງເສດ/ພາສາອື່ນໆ

*ແຕ່ລະ​ໜ່ວຍ​ງານທີ່​ກ່າວ​ມາ​ຂ້າງ​ເທິງ​ມີໜ້າ​ວຽກດັ່ງນີ້:

  1. ຈັດຕາຕະລາງສອນໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
  2. ຕິດຕາມການສອນຂອງຄູອາຈານໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
  3. ບັນທຶກ​ຄະ​ແນນ​ນັກຮຽນ/ນັກ​ສຶກສາ
  4. ​ເຮັດ​ບັດ​ນັກຮຽນ/ນັກ​ສຶກສາ
  5. ຄຸ້ມຄອງອາຈານສອນໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
  6. ຈັດການຮຽນ - ການສອນ​ໃນ​ແລະນອກສະຖານທີ່ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ງານ
  7. ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບວິຊາ, ວາງແຜນການ ແລະ ສະຫຼູບແຜນການ
  8. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຮຽນ - ການສອນຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາໃນໜ່ວຍງານ
  9. ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ - ການສອນ
  10. ຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຈັດສຳມະນາພາຍໃນໜ່ວຍງານ
  11. ຈັດກິດຈະກຳເສີມຫຼັກສູດຕ່າງໆ
  12. ຜະລິດອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ສື່ການສອນ
  13. ເກັບ​ກຳ-ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ/ຂ່າ​ວສານ