ຫ້ອງການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ວິຊາ​ການ

ມີ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ 1 ທ່ານ  ແລະ  ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ  1 - 2 ທ່ານ;  ຂຶ້ນກັບ​ການ​ຊີ້ນຳ​ຂອງ​ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ຝ່າຍ​ວິຊາ​ການ ຊຶ່ງ​ມີ​ໜ່ວຍ​ງານ ແລະ ໜ້າ​ວຽກ​ດັ່ງນີ້:

1.1 ໜ່ວຍ​ງານສົ່ງ​ເສີມ​ວິຊາ​ການ

1.2. ໜ່ວຍ​ງານ​ເຝິກ​ປະສົບ​ການ ແລະ ​ເຝິກຫັດ​ວິຊາ​ຊີບ

1.3        ໜ່ວຍ​ງານວິຊາ​ຄູ​ທົ່ວ​ໄປ-ວິຊາ​ພາກ​ບັງຄັບ

1.4. ໜ່ວຍ​ງານຫໍສະໝຸດ

1.5. ໜ່ວຍ​ງານວັດຜົນ-ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ການ​ຮຽນ ແລະ ອອກ​ປະກາສະນີຍະບັດຄູ

ຍິນດີຮັບຟັງທຸກຄຳແນະນຳແລະ ຕ້ອນຮັບຕະຫຼອດເວລາ

ຂອບໃຈ