ເອກະສານປະກອບການຂໍຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ pdf / word

ເອກະສານແນະນຳການຂໍຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ (ເອກະສານ 1 / ເອກະສານ 2 / ເອກະສານ 3 / ເອກະສານ 4 / ເອກະສານ 5 / ເອກະສານ 6

ເອກະສານ 7)

ຕົວຢ່າງເອກະສານປະກອບການຂໍຕຳແໜ່ງວິຊາການ (ອາຈານ ພຸດທະດາ ຫຼ້າວິໄລແສງ) ດາວໂຫຼດ

 

 

 

 

ບົດວິໄຈຕ່າງໆ
ບົດສອນແບບຢ່າງ
ບົດຈົບຊັ້ນນັກສຶກສາ
 
 
ແນະນຳສ້າງແຟ້ມສະສົມຜົນງານ
ແນະນຳການເຮັດວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ
ແນະນຳກ່ຽວກັບນາມມະຍົດຄູ